logo ARGIM


..........................................................................................................................................................
Našej spoločnosti boli schválené dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

1. Posilnenie konkurencieschopnosti firmy ARGIM, spol. s r.o. vybudovaním systému laserového zvárania tenkostenných nerezových trubiek

Prijímateľ:
ARGIM, spol. s r.o., Slobody 1, 945 01 Komárno
Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Ul. Slobody 1, Komárno
Celkové oprávnené výdavky:
285 000,00 Eur
Výška poskytnutého príspevku: 114 000,00 Eur
Plánované začatia a ukončenie projektu:  07/2014 – 10/2014

Stručný opis projektu:
Vybudovaním systému laserového zvárania tenkostenných nerezových trubiek sa naplní hlavný cieľ projektu: „Zvýšiť nákupom inovatívnej technológie konkurencieschopnosť a inovačný potenciál spoločnosti ARGIM, spol. s r.o.“.
Špecifickými cieľmi projektu sú:
-    Obstaranie inovatívnej a vyspelej laserovej technológie na zváranie tenkostenných nerezových trubiek;
-    Vytvorenie dvoch nových pracovných miest;
-    Zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti ARGIM, spol. s r.o..

Realizáciou projektu bude v prevádzke spoločnosti ARGIM, spol. s r.o. inštalovaná vysoko progresívna a inovatívna technológia na laserové zváranie tenkostenných nerezových trubiek. Vďaka tomu bude možné vyrábať rôzne druhy vysokokvalitných výrobkov na báze tejto suroviny (viacstupňové medicínske mikro-ihly, rôzne druhy dutých trubičiek a špirál používaných ako sondy, čidlá a pod.) s vysokými nárokmi na presnosť a kvalitu vyhotovenia, ktoré budú konkurovať výrobkom zahraničných dodávateľov.


2. Zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky výrobného objektu spoločnosti ARGIM, spol. s r.o.

Prijímateľ:
ARGIM, spol. s r.o., Slobody 1, 945 01 Komárno
Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Ul. Slobody 1, Komárno
Celkové oprávnené výdavky:
415 474,78 Eur
Výška poskytnutého príspevku: 207 737,39 Eur
Plánované začatia a ukončenie projektu:  05/2015 – 10/2015

Stručný opis projektu:
Realizáciou hlavnej aktivity sa naplní cieľ projektu znížiť energetickú náročnosť prevádzky výrobného objektu spoločnosti ARGIM, spol. s r.o..
Špecifickými cieľmi projektu sú:
-    Úspora energií a nákladov na vykurovanie výrobného objektu prostredníctvom zlepšenia jeho tepelnoizolačných vlastností;
-    Zmiernenie dopadu na životné prostredie znížením emisií CO2.
Predmetom projektu je zateplenie výrobného objektu a obnova jeho konštrukcií.  Konkrétne pôjde o zateplenie obvodových stien, zateplenie striech a výmena výplní okenných a dverných otvorov. Priamymi výsledkami realizácie projektu bude zníženie spotreby vykurovacieho paliva, zníženie objemu emisií CO2, zlepšenie celkového technického stavu objektu a predĺženie jeho životnosti, zlepšenie pracovného prostredia pre zamestnancov žiadateľa.

Fotografie z realizácie: foto1, foto2, foto3, foto4, foto5, porovnanie                                  
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
www.siea.sk          www.economy.gov.sk