logo ARGIM


..........................................................................................................................................................
ARGIM,  spol. s r. o.

so sídlom: ul . Slobody 1,  945 01 Komárno
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vloľka č. 11767/N

IČO: 36 53 5117
DIČ:2020159515
IČ DPH:  SK2020159515

Banka: Slovenská sporiteµňa
IBAN: SK82 0900 0000 0051 1026 1749
BIC: GIBASKBX

Telefón: +421 2 5930 5720
Fax: +421 35 2028 824
Email: info@argim.sk